„МАМО МОЯ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“ и „Администраторът“) е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206213480, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Драган Цанков № 46, вх. А, ет. 3, ап. 6.
Тел: 0883331883
E-mail: office@mamomoya.com

 

Основание и цели за събиране, обработване и съхраняване на лични данни:

 

Събираме и обработваме Вашите данни на база:

 • Изрично дадено съгласие от Вас;
 • Сключен договор между „Мамо Моя“ ЕООД и Вас като клиент или при преддоговорни отношения;
 • Законово задължение от страна на Дружеството;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или трети страни.

Събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни за изпълнение на договора и предоставяне на услугите и стоките на „Мамо Моя“ ЕООД. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните служат за управление на профила Ви в интернет страницата ни и за управление на покупките Ви. Могат да бъдат употребявани за статистически цели, с цел подобряване качеството на нашите услугите, както и маркетинг дейности на „Мамо моя“ ЕООД.

 

Целите и основанията, свързани с обработване на личните данни за „Мамо моя“ ЕООД са:

 • Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото задължение за това;
 • Дейности за управление на нашия електронен магазин и на профила Ви в интернет страницата ни;
 • Статистически цели;
 • Данни за целите на изпълнение на поръчката Ви и цялостното обслужване от нашия електронен магазин на основание сключването на договор;
 • Данни и кореспонденция за целите на изготвяне на предложение за сключване на договор, във връзка с направена поръчка и/или обратна връзка от Вас;
 • Данни с цел информирането Ви за всичко, свързано с услугите, които Ви предоставяме;
 • Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание даденото от Вас съгласие;
 • Изпращане на информационен бюлетин при изразено желание от Ваша страна;
 • С цел установяване и възпиране на действия, които не отговарят на нашите общи условия и/или са незаконосъобразни.

 

Данни, които обработваме:

На основание договорът, сключен между Вас и „Мамо моя“ ЕООД обработваме информация, свързана с договорното правоотношение,  включително:

 • Лични данни – телефонен номер, адрес за контакт, електронна поща;
 • Данни за идентификация – трите имена, ЕГН или ЛНЧ, постоянен адрес;
 • Данни за направени поръчки;
 • Кореспонденция във връзка с обслужването – имейл, писма, обратна връзка, информация за Вашите заявки за отстраняване на проблеми, оплаквания, жалби, молби;
 • Платежна информация във връзка с направените плащания;
 • Идентификатори, създадени за идентификация – клиентски номер код или друго;
 • IP адрес при посещение на нашата интернет страница;
 • Демографски данни;
 • За профили в социалните мрежи;
 • Информация от Вашите действия на сайта ни.

Събирането, обработването и съхранението на горепосочените данни е неизбежно от гледна точка на сключването и изпълнението на договора с Вас и задълженията по него.

Предоставяме лични данни на трети страни, за да можем да предложим цялостно обслужване, както и да подобрим качеството му. Обработването на тези данни от трети страни се случва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Предоставяме лични данни на:

 • Куриерски фирми и предприятия за пощенски услуги „Спиди“ АД и „Еконт Експрес“ ЕООД;
 • Лица, поддържащи техниката, оборудването и програмните продукти, които са необходими за осъществяването на дейността ни;
 • Консултантски фирми, които можем да използваме в различни сфери с цел подобряването на дейностите, които извършваме.

Съхраняваме вашите данни, събрани при направена онлайн поръчка за срок от 5 години, с цел защита на интересите на Дружеството при евентуални спорове. Този срок може да надхвърля времето, през което имате профил в нашия електронен магазин или времето, необходимо за приключване на направена от Вас поръчка.

 

Възможно е да обработваме и предоставяме личните Ви данни за изпълнение на законово задължение, например:

 • Задължение във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • Във връзка със Закона за защита на потребителите при осъществяване на продажба от разстояние;
 • Във връзка с Комисията за защита на потребителите, както и Комисията за защита на личните данни;
 • Със Закона за данъчно осигуряване и за счетоводството, процесуален кодекс и други нормативни актове;
 • Предоставяне на данни на съда и други лица за евентуално производство пред съд;
 • На други компетентни държавни органи, физически или юридически лица във връзка със законово задължение.

Тези данни съхраняваме до пълното изпълняване или отпадане на съответното задължение. По Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни – 11 години. При задължения пред съда и други държавни органи – обикновено 5 години, предвидени в действащото законодателство.

При изрично дадено съгласие от Ваша страна за обработване на личните Ви данни за цел, различна от вече упоменатите, съхраняваме и обработваме предоставените ни данни до оттегляне на Вашето съгласие или до прекратяване на договорните отношения, във връзка с които са предоставени. До настъпването на този момент можем да Ви изготвяме предложения за продукти и услуги, да извършваме детайлни анализи, псевдонимизираме и анонимизираме данните с цел анализ и статистика на тенденциите на пазара и други подобни дейности. Такива данни могат да бъдат имена, телефони, имейл адреси и други. За изпълнение на гореупоменатите цели можем да предоставим данните Ви на трети лица като маркетинг агенции, предприятия, извършващи статистически анализи, Facebook, Google или други подобни.

 

Оттегляне на съгласие

Дадените от Вас съгласия за обработване и съхранение на лични данни можете да оттеглите по всяко едно време. Оттеглянето на дадено или всички съгласия не влияе върху задължението за изпълнение на договора между Вас и „Мамо Моя“ ЕООД. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Може да оттеглите Вашето съгласие за обработка и съхранение на лични данни, като ни изпратите имейл на office@mamomoya.com.

 

Обработка на анонимизирани данни

Данните, които обработваме за статистически цели и анализи са обобщаващи и анонимни. Те могат да бъдат анонимизирани – всяка информация, която позволява идентифицирането Ви се заличава необратимо, което е алтернатива на изтриването на данните и в този случай няма нормативно задължение за изтриване.

 

Как защитаваме Вашите лични данни

Прилагаме всички необходими според Закона за защита на личните данни мерки с цел осигуряване на необходимата им сигурност. Разработени са правила за предотвратяване на пробиви и злоупотреби, а за по-голяма защита можем да използваме и допълнително криптиране или други подобни механизми. Назначеното в Дружеството длъжностно лице за защита на личните данни следи за спазването и подобряването на всички тези процеси.

 

Права на Потребителите

Правата на всички потребители на нашия сайт са защитени, съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Упражняването на тези права може да се извърши чрез формата за контакт или на имейл office@mamomoya.com.

 • Право на информираност – какви лични данни събираме и по какъв начин те биват обработвани и съхранявани;
 • Право на достъп до своите данни;
 • Право на коригиране на данните при неточност;
 • На изтриване на данните („да бъдеш забравен“);
 • На ограничаване на обработването;
 • На преносимост между различните администратори;
 • Право на възражение за обработване;
 • Право да не бъдете обект на решение, на база автоматизирано обработване и профилиране на данни, което да доведе до правни или подобни последствия;
 • На съдебна или административна защита, ако правата му са били нарушени.

 

Всеки потребител на сайта може да изиска изтриване на данните му в следните случаи:

 • Ако са изпълнени целите, за които са били събрани данните;
 • При оттегляне на съгласието, на база на което се обработват данните и Администраторът няма друго основание за обработването им;
 • При възражение от страна на Потребителя и при липса на законово основание за обработването;
 • При незаконосъобразно обработване на данните;
 • Когато данните трябва да бъдат изтрити във връзка със спазване на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • Ако данните са били събрани за предлагане на продукти и услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Ограничаване на обработването на данни може да се изиска при:

 • Оспорване на точността на данните, като в този случай ограничаването е за срока на проверка на точността на данните от страна на Администратора;
 • Неправомерно обработване, но нежелание за изтриване от страна на Потребителя;
 • Необходимост на данните от страна на Потребителя във връзка с правни претенции и когато Администраторът няма необходимост от тях за целите, за които ги е получил;
 • При възражение от страна на Потребителя и за времето на очакване на проверка за преимуществото на законните основания на Администратора пред тези на Потребителя или обратното.

 

Право на преносимост

Потребителите, чиито данни обработваме имат правото да получат своите данни в структуриран и пригоден за машинно четене формат, както и да предоставят тези данни на друг Администратор, в случай че обработването им е на база съгласие или договорни взаимоотношения между страните. Потребителите имат право да поискат преносимост на данните директно към друг Администратор, когато това е технически възможно.

 

Право на възражение.

Всеки потребител има право да възрази срещу обработването на личните му данни. При липса на законови основания за обработване и необходимост от защита на правни претенции, Администраторът е длъжен да прекрати дейностите по обработването на данните. Когато възражението е срещу обработване на данни единствено за целите на директния маркетинг, Администраторът следва да прекрати обработването им моментално.

 

Жалба до надзорния орган

Потребителите имат право на подаване на жалба за незаконно обработване на техните данни пред Комисия за защита на личните данни, както и пред компетентния съд.

 

Политика за „бисквитки“

 

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят Потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват Потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

 

Как се използват „бисквитки“ на mamomoya.com?

За да подобрим ползваемостта на сайта и неговата работа, съхраняваме информация за поведението на потребителите чрез използването на „бисквитки“. Чрез „бисквитките“ на сайта не може да бъдете идентифицирани като личност („бисквитките“ не съхраняват личните Ви данни) и поради това тази информация не подлежи на Закона за защита на личните данни. Информацията от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид за анализ на потребителското поведение. Това ни дава възможност да подобряваме цялостното съдържание и функционалности на сайта.

 

Какви „бисквитки“ използваме?

 

Сесийни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ пазят информация за времето на сесията на използвания браузър и имат за цел да Ви улеснят при използването на сайта. Информацията, която съхраняват е предимно относно продуктите и услугите, добавени в количката, посетените страници и как е достигната определена информация. Сесийните „бисквитки“ се изтриват автоматично при напускане на сайта или прекратяване на сесията на браузъра и не събират информация от крайното Ви устройство.

 

Постоянни „бисквитки“

Чрез тях можем да съхраняваме информация за сърфирането и да правим анализи на нейна база, за да подобрим сайта, да отстраняваме грешки и да предоставяме нова полезна информация. Това са данни като как сте достигнали до сайта, страниците, които сте посетили на него, опциите, които сте ползвали и дестинацията към която сте се насочили през сайта. Срокът на съхранение на постоянните „бисквитки“ е различен и зависи от тяхното предназначение.

 

„Бисквитки“ на трети страни

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. При посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях е възможно да се складират „бисквитки“ от тези уебсайтове на Вашето крайно устройство – „бисквитки на трети страни“. Ние нямаме контрол върху генерирането и управлението им и Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

 

Управляване на използването на „бисквитки“ от този сайт

Всеки браузър дава възможност за управляването на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на браузъра. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да ги изтриете или да настроите Ваши предпочитания за използването на „бисквитки“ преди да посетите сайта ни. Трябва да знаете, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе върху функциите на сайта ни и върху потребителското Ви преживяване на него.

 

Изключване или блокиране на „бисквитки“

От настройките на използвания от Вас браузър може да контролирате – изключите или блокирате „бисквитките“. Трябва да знаете, че забраната за използването на всички „бисквитки“, може да се отрази върху функциите на сайта и неговата ефективност, както и да ограничи достъпа до част от информацията.

МЕНЮ