Условия за използване на Уебсайта mamomoya.com

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Мамо Моя“ ЕООД и всеки Потребител на Уебсайта, както и реда на ползване на mamomoya.com и услугите, предоставяни на и чрез Уебсайта и сключването на договор за покупко-продажба между страните.

Моля, прочетете изцяло публикуваните на настоящата страница Общи условия преди да се възползвате от услугите, предлагани на mamomoya.com. Съгласието и потвърждението на Общите условия от страна на всеки един Потребител е задължително за сключването на договор между „Мамо Моя“ ЕООД и Потребителите. Приемането на Общите условия означава, че сте съгласни да обработваме Вашите лични данни за целите на сключване и изпълнение на договора.

 

“МАМО МОЯ” ЕООД (наричано по-долу за краткост “Дружество” и “Доставчик”) е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206213480, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Драган Цанков № 46, вх. А, ет. 3, ап. 6.

Тел: 0883331883

E-mail: office@mamomoya.com

 

I. Определения:

 

„Сайт“ – „Доставчик“/“Дружество“ – „Мамо Моя“ ЕООД

„Потребител“ – всяко лице по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на Потребителите.

„Договор” – сключеният между Дружеството и всеки Потребител на сайта договор от разстояние за покупко-продажба на продукти и услуги. Настоящите Общи условия са неразделна част на този договор.

„Стока“ – движима материална вещ, обект на покупко-продажба.

„Общи условия“ – описаните в този документ Общи условия, които съдържат условия за ползване, регистрация и доставка, информация за „бисквитки“ формуляри за отказ от договор, реда за решаване на спорове и друга правна информация.

„Лични данни“ – всяка информация за физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Метод за алтернативно решаване на Потребителски спорове“ – начин за разрешаване на спорове между „Мамо Моя“ ЕООД и всеки Потребител на сайта, извън съда и с помощта на безпристрастен компетентен орган.

 

II. Услуги, предоставяни от „Мамо Моя“ ЕООД

 

Възможност за сключване на договор от разстояние за покупко-продажба във връзка с предлаганите от Дружеството стоки и услуги, посредством mamomoya.com.

 

III. Поръчка

 

 1. Всеки Потребител има възможност да сключи договор с Дружеството за предлаганите от него стоки и услуги посредством Уебсайта mamomoya.com
 2. Описаният в т.1 Договор се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от Доставчика.
 3. Доставчикът си запазва правото да откаже поръчка при липса на наличност или друга подобна причина, възпрепятстваща го от осъществяването на поръчката, както и при некоректност от страна на Потребителя. Некоректност е налице тогава, когато Потребителят не е спазил настоящите Общи условия, има грубо или арогантно отношение към Доставчика и неговите представители и/или е извършвал системни злоупотреби спрямо търговеца.
 4. За целта на извършване на поръчка, всеки Потребител трябва да добави желаните от него стоки в т.н. количка на сайта на Дружеството.
 5. Всеки Потребител на сайта, желаещ да направи поръчка трябва да предостави данни за доставка. Заплащането на цената на избраните от него стоки се извършва чрез пощенски паричен превод (наложен платеж) при получаване на стоките от съответната куриерска фирма.
 6. За всяка направена поръчка Потребителите получават потвърждение по имейл, който са предоставили в процеса на извършването й.

 

IV. Цени

 

 1. Цените на предлаганите от Доставчика стоки и услуги са посочените към момента на извършване на поръчката цени в сайта mamomoya.com, с изключение на случаите, когато е налице очевидна грешка.
 2. В случаите, в които е предвидено начисляването на ДДС, посочените в Уебсайта цени са с включено такова.
 3. Доставчикът си запазва правото да променя цените на предлаганите от него стоки и услуги по всяко време и без да е необходимо предизвестие. Тези промени не влияят върху вече направени поръчки.
 4. В съответствие с българското законодателство и определени от Доставчика правила, „Мамо Моя“ ЕООД може да предоставя отстъпки за предлаганите на сайта стоки и услуги. Такива отстъпки могат да бъдат във връзка с програма за лоялност, промоции, състезание, конкурс, клиентско проучване, индивидуални, на случаен принцип и други подобни. Правилата за ползването им са публикувани на дестинацията, където е известено и за самата отстъпка.
 5. При поръчване и закупуване на стоки и услуги от Доставчика може да се използва само един вид отстъпка за конкретната стока – отстъпките не могат да се комбинират, освен ако изрично не е упоменато за това.

 

V. Плащане

 

 1. При връщане на продукт, когато се възстановява сума, независимо от причината, само действително заплатената сума подлежи на възстановяване.
 2. Купувачът може да плати цената на своята поръчка чрез пощенски паричен превод (наложен платеж).
 3. Цената на поръчката се заплаща заедно с цената за доставка на куриера при получаването на продуктите.

 

VI. Отказ от договора и замяна

 

 1. Потребителят има право в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на поръчката, да се откаже от договора, без да посочва конкретна причина, без да дължи неустойка или обезщетение.
 2. За да упражни правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Мамо моя“ ЕООД за решението си, като индивидуализира стоките, които желае да върне. Необходимо е да предостави всички данни за извършената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, осъществило поръчката, както и за лицето, приело доставката, и дата на получаване на доставката.
 3. „Мамо моя“ ЕООД публикува на сайта си формуляр за връщане или замяна на стока (за упражняване правото на отказ от договора).
 4. За упражняване правото на отказ „Мамо моя“ ЕООД предоставя на Клиента възможност за избор да изпрати попълнения формуляр по електронен път или приложено при връщането на пратката.
 5. Артикулите следва да бъдат върнати от Потребителя за негова сметка като ги предаде на Търговеца, в срок от 14 дни от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора. Ако стоките бъдат върнати от Потребителя за сметка на „Мамо моя“ ЕООД, ще бъде удържана от общата сума за възстановяване сумата за доставка от Клиента към Търговеца.
 6. Продуктите, които се заменят или връщат не трябва да бъдат употребявани (освен да бъдат премерени), да не са повредени, замърсени, прани или гладени, да не са правени опити за коригиране на евентуален дефект или размер и всички етикети или обозначения да са на мястото си.
 7. Възстановяването на заплатена сума може да бъде отложено до получаване на артикулите обратно или до представяне на доказателство, че продуктите са изпратени обратно, в зависимост кое от двете събития е настъпило първо.
 8. Счита се за оттеглено изявлението за упражняване на отказ от договора, когато е налице неизпълнение на задължението за връщане на продуктите от Клиента, без да е уведомено Дружеството за забавянето и без представяне на уважителна причина за същото.
 9. При направени разноски от страна на Доставчикът във връзка с изпълнението на договора и при отказ от договора от Клиента, „Мамо моя“ ЕООД може да задържи сумата за извършените разноски или да изисква плащането им.
 10. Клиентът няма право да се откаже от договора, когато предмет на договора са продукти, които имат следи от употреба или такива, изработени по индивидуална поръчка.
 11. Доставчикът гарантира, че при спазване на всички условия за връщане, сумата, която ще бъде възстановена е същата за върнатите продуктите.
 12. Ако Потребителят желае да върне стока, която в момента на закупуване е била в промоция „всеки втори продукт с % отстъпка“ или друга подобна, сумата, която се възстановява при връщане на един от закупените продукти е реалната цена, заплатена за него от Потребителя. Получената при закупуване отстъпка ще се разпредели между продуктите, за които важи.

Когато за стоките е заплатено чрез пощенски паричен превод (наложен платеж), сумата се възстановява единствено по банков път на банковата сметка, предоставена от Потребителя. Възстановяването на суми, заплатени чрез пощенски паричен превод (наложен платеж) не може да бъде извършено чрез наложен платеж. Всички пратки, изпратени от Потребител към Доставчика с наложен платеж, ще бъдат отказани от Доставчика.

 

VII. Гаранции и рекламации

 

 1. Когато е налице несъответствие с поръчаната от Потребителя стока или услуга, установени при получаването им, то Потребителят има право на рекламация.
 2. Потребителят има право за предявяването на рекламация без значение дали Доставчикът е предоставил търговска гаранция за закупените стоки и услуги.
 3. Доставчикът не носи отговорност за разлика в цветовете на продуктите, причинена от възпроизвеждането им на различни модели монитори.
 4. Размерите на предлаганите стоки са публикувани в таблица към всеки продукт в сайта. Чрез нея Потребителите могат лесно да определят най-подходящия за тях размер. „Мамо Моя“ ЕООД не носи отговорност за грешно определен размер от страна на Потребителите.
 5. Всеки артикул е с различни размери, които могат да варират според материала, от който са изработени дрехите. Те са приблизителни спрямо световните стандарти, за да може Потребителят да добие представа за модела и кройката на артикулите. Действителните размери на продукта могат да се различават и Потребителят следва да има предвид, че дрехата може да изглежда върху него по различен начин.
 6. Снимките са с цел Потребителят да придобие представа как изглеждат артикулите и Доставчикът не гарантира, че продуктите ще изглеждат по същия начин върху него. Детайлите, размерите и особеностите на всеки продукт са описани допълнително.
 7. Доставчикът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
 8. Всички несъответствия на поръчаните от Потребителя стоки и услуги, проявени до 6 месеца след доставката им се считат за съществували по времето на доставянето им, освен ако има доказателство, че причината за несъответствието произлиза от естеството на стоката.
 9. Невъзможно е да се оспори съответствието на стоката от страна на Потребителя, когато при закупуването й Потребителят е знаел или не е било възможно да не знае за несъответствието, както и когато то се дължи на предоставени от Потребителя материали.
 10. При изпълняването на рекламация чрез замяна на закупените от Потребителя стоки и услуги, Доставчикът запазва първоначалните гаранционни условия, ако това е възможно.
 11. Всеки Потребител може да предяви рекламация на имейл office@mamomoya.com, като за целта изпраща попълнения формуляр за рекламация и връщане, публикуван като приложение в настоящата страница.
 12. При подаване на рекламация, всеки Потребител трябва да посочи адрес, телефон, имейл за контакт, предмет на рекламацията, как предпочита тя да бъде удовлетворена и размер на претендираната сума. Освен това, той трябва да приложи документите, на база на които се основава претенцията. Такива са документите, установяващи претенцията по основание и размер като касова бележка, фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.
 13. Подаването на рекламация не влияе върху възможността за предявяване на иск.
 14. Когато предявената рекламация е основателна, Доставчикът трябва да приведе стоката в съответствие с договора в срок от един месец от датата на подаване на рекламацията. Ако това не се случи, след изтичането на срока или Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, то той може да развали договора и да пожелае да му бъде възстановена заплатената от него за тази стока/услуга сума и/или съгласно чл. 114 от ЗЗП да предяви претенции за намаляване на нейната цена.
 15. Потребителят няма право да изиска възстановяване на сума по рекламация или намаляване на цената, ако Доставчикът е съгласен да замени тази стока или услуга с нова или я поправи в срок до един месец от подаването на рекламацията.
 16. Всички разходи по привеждането на стоката в съответствие със сключения договор са за сметка на Доставчика.
 17. Ако през срока на гаранцията на дадена стока Доставчикът е изпълнил чрез ремонт три рекламации от Потребителя за една и съща стока и се появи ново несъответствие, то Потребителят може да изиска възстановяване на сумата за тази стока, а Доставчикът е длъжен да удовлетвори неговото искане.
 18. Не може да се изисква разваляне на договора от страна на Потребителя, ако установеното несъответствие на стоката с договора е незначително.
 19. Ако Потребителят желае да върне стока, която в момента на закупуване е била в промоция „всеки втори продукт с % отстъпка“ или друга подобна, сумата, която се възстановява при връщане на един от закупените продукти е реалната цена, заплатена за него от Потребителя. Получената при закупуване отстъпка ще се разпредели между продуктите, за които важи.

 

VIII. Интелектуална собственост

 

 1. Всички материали и ресурси на сайта на Доставчика, както и базите данни, са собственост на „Мамо Моя“ ЕООД и са обект на интелектуална собственост и закрила по Закона за авторското право и сродните права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. В случай на копиране на информация на Доставчика или възпроизвеждане на такава извън допустимото, както и в случаите на всяко друго неспазване на правото на интелектуална собственост, Доставчикът може да изиска обезщетение в пълен размер за претърпените преки и косвени щети.
 3. Потребителите нямат право да копират, възпроизвеждат, променят, публикуват, разпространяват, оповестяват и изтриват материали и ресурси на Доставчика, освен когато изрично не е упоменато или договорено друго.
 4. Доставчикът полага необходимите усилия да осигури достъп до предлаганите от него услуги.
 5. Доставчикът не е длъжен, но има правото да променя и изтрива материали и ресурси, публикувани на сайта, както и да преустанови достъпа до предлаганите от него услуги.

 

IX. Прекратяване и разваляне на договора

 

 1. В случаите когато предоставяните от Доставчика услуги се използват в разрез с Общите условия, описани в този документ, законодателството на Република България и/или общоприетите нравствени норми, Доставчикът е в правото си да прекрати едностранно договора без предизвестие.
 2. Договорът между Доставчика и Потребителите се прекратява при прекратяване или преустановяване на дейността на Доставчика и поддържането на неговия сайт, както и в случаите описани в настоящите Общи условия. Във всички останали случаи, при неизпълнение на договора, всяка от страните има право с едномесечно предизвестие да развали този договор.
 3. Писмената форма на договора се счита за спазена, когато е налице изпратено по имейл съобщение, натискане на бутон на сайта със съдържание, което се попълва/избира от страна на Потребителя, отбелязване на чек бокс в поле на която и да е от страниците на сайта, както и други, подобни на тези действия, стига съобщението да е оповестено по начин, предоставящ възможност то да се възпроизведе.

 

X. Спасителна клауза

 

 1. Нищожността или недействителността на някоя клауза от договора, от анекс към него или на допълнително уговорени условия не води до нищожност или недействителност на друга клауза или на договора или на съответния анекс, като цяло. При наличност на такива клаузи, те ще бъдат заменени от повелителните норми на закона или установената практика.

 

XI. Изменение на Общите условия

 

 1. Потребителите ще бъдат уведомени за всяка промяна на настоящите Общи условия по предоставен от тях имейл адрес в 7 дневен срок от настъпването на измененията.
 2. Ако Потребителят не е съгласен с промените в Общите условия, то той има правото на отказ от договора в срок от 1 месец от датата на получаване на известието. В този случай Потребителят не е длъжен да оповестява причината за отказа, както и не дължи неустойка и/или обезщетение на Доставчика.
 3. Ако Потребителят не се възползва от правото си на отказ от договора при описания в Общите условия ред се счита, че промените са приети от Потребителя без възражения.

 

XII. Приложимо право

 

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Формуляр за отказ от стока/услуга и формуляр за рекламация, може да намерите тук:

Формуляр за отказ от стока

Формуляр за рекламация

 

XIII. Идентификация

 

Дружеството установява кои са Потребителите на сайта като съхранява лог-файлове на сървъра на Сайта.

Информацията относно Потребителите може да бъде събирана и използвана от Дружеството във връзка с целите на изпълнението на сключения договор при Общите условия. Доброволно предоставената информация от Клиента, дава възможност да бъде идентифициран. Тя може да включва както лични данни, така и всяка друга информация, предоставена при регистрацията.

Лични данни за Потребителите се предоставят на трети лица само в предвидените от закона случаи и обстоятелства или след изрично съгласие от Клиентите.

 

XIV. Условия за доставка на стоки

 

Доставката на поръчката се извършва от трето лице до адрес на Клиента или до офис на куриерските фирми “Еконт Експрес” ЕООД и „Спиди“ АД на територията на Република България.

Цената за доставка, заплащана от Клиента е упомената в страницата „Доставка и плащане“.

Дружеството може да се свърже с Клиента на посочения от него телефон преди изпращането на поръчката за уточняване на детайли относно продуктите и/или доставката.

При посочени неверни данни, непълни или неточни такива от Клиента, Дружеството не носи отговорност за неизпълнението на поръчката, включително, когато е посочен непълен, некоректен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка.

Доставянето на артикулите се извършва в определените срокове, описани в страницата „Доставка и плащане“. Дружеството може да удължи срока на доставка при извънредни обстоятелства.

Поръчаните артикули се доставят срещу подпис.

Методите на доставка и плащане и/или условията по тях могат да бъдат променяни по всяко време чрез публикуване на възможностите на доставка и плащане на сайта без друго известие.

 

XV. Карти-ваучер

 

Картите-ваучер могат да се използват до крайната дата за плащане на цялата сума на поръчката или на част от нея. Не могат да бъдат заменени за паричната им стойност.

 

XVI. Защита на личните данни

 

 1. Личните данни на Клиента се използват и обработват от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни.
 2. Информация относно Защитата на личните данни е публикувана на страницата „Политика за поверителност“.

 

„Мамо моя“ ЕООД може да променя, тълкува или прекратява Общите условия без предизвестие. Актуализираната информация се публикува на https://mamomoya.com

МЕНЮ